วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงคุก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลเวียงคุกเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) “พัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว”

๒. พันธกิจ (Mission)

         ๑. ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกและรวดเร็วขึ้น

         ๒. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

         ๓. สร้างจิตสำนึกในการรักษาและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ

         ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

         ๕. พัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

         ๖. เสริมสร้างทักษะอาชีพให้ชุมชน

         ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

            แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ สาธารณะด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมเพื่อรองรับเมือง น่าอยู่และประตูสู่อาเซียน ดังนี้

           (๑.) ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยจากบริการสาธารณะ

           (๒.) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

           (๓.) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

           (๔.) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างเสมอภาค

         ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

          แนวทางการพัฒนา พัฒนาชีวิตคนในชุมชน สร้างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน การรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีและเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ดังนี้

           (๑.) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

           (๒.) ยกระดับการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล

           (๓.) การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

           (๔.) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

           (๕.) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ (๖.) ส่งเสริมการจัดงานประเพณีของท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนา (๗.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกิดผลผลิตที่สามารถนำไปสู่การกระจายรายได้ให้ชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มทักษะการอาชีพให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างพอเพียง ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒.) การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย (๓.) การบริหารจัดการกลุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบการกระจายน้ำเพื่อการเกษตร (๔.) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางการเกษตรการ ปศุสัตว์ (๕.) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากล แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อรองรับมาตรฐานสากล ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม (๒.) พัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๓.) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามภารกิจการจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข แนวทางการพัฒนา พัฒนาจัดระเบียบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ ดังนี้ (๑.) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชุมชนและตามแนวชายแดน (๒.) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคมเพื่อป้องกันอาชญากรรและสาธารณภัย (๓.) ส่งเสริมการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง (๔.) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณะ ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล แนวทางการพัฒนา พัฒนาการปฏิบัติราชการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แนวนโยบายของของอำเภอ จังหวัดและรัฐบาล ดังนี้ (๑.) ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒.) ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓.) ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของอำเภอ จังหวัดและรัฐบาล (๔.) ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน