• ปีงบประมาณประเภทหน่วยงานกระทรวงชื่อหน่วยงานอำเภอจังหวัดงานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแหล่งที่มาของงบประมาณสถานะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง (บาท)ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)เลขประจำตัวผู้เสียภาษีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเลขที่โครงการวันที่ลงนามในสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา
  พ.ศ.2566อปท.มหาดไทยเทศบาลตำบลเวียงคุกเมืองหนองคายหนองคายค่าวัสดุสำนักงาน 499,208.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 499,208.00 499,208.00433562000398ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิศา 20196510723415810-20-6510-25-65
  โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว/เรือกีบ 5,689.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 5,689.00 5,689.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6510722148010-26-6510-31-65
  โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว/เรือกีบ$15,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$15,000.00$15,000.003430100082544นายแก้วบุญโขง โคติเวทย์6510727200811-01-6511-13-65
  ค่าถ่ายเอกสาร (กองยุทธฯ)$15,750.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$15,750.00$15,750.00-โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง6510733889311-07-6511-14-65
  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง$8,588.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$8,588.00$8,588.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6511713641611-14-6511-20-65
  โครงการวันรักษ์ต้นไม้ $13,152.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,152.00$13,152.00-บริษัท รักษ์เกษตร แอ็กโกร จำกัด6511712303011-15-6511-20-65
  $7,740.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,740.00$7,740.00-นายกฤษณะพงษ์ บุตรสีทัด6511725702611-17-6511-22-65
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง$6,940.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,940.00$6,940.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ นวภัณฑ์6511730400511-21-6511-28-65
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง$35,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$35,000.00$35,000.003430100082544นายแก้วบุญโขง โคติเวทย์6511731388711-21-6511-28-65
  โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร$16,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$16,000.00$16,000.00-บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด6511725640911-22-6512-01-65
  วัสดุสำนักงาน$5,800.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,800.00$5,800.003100600682084ร้าน เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย6511738548711-22-6512-27-65
  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล$90,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$90,000.00$90,000.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ 20196511738284811-23-6512-25-65
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง$16,770.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$16,770.00$16,770.00-ร้านพูนผล6511732723911-24-6511-28-65
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง$11,018.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$11,018.00$11,018.00433549000584ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง65117344197611-24-6511-28-65
  โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง$6,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,500.00$6,500.00-นายสรรวัส ปัญสวัสดิ์6511738571411-24-6511-28-65
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนหนองทองน้อย หมู่ที่ 5$114,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$114,500.00$114,500.00-นายสุพิสิทธิ์ โพธิเสน6512700878912-08-6501-08-66
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทุกซอยในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก$199,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$199,500.00$199,500.00-นายสุพิสิทธิ์ โพธิเสน6512702900412-08-6501-08-66
  วัสดุสำนักงาน (กองยุทธฯ)$16,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$16,000.00$16,000.003100600682084ร้าน เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย6511746486012-09-6512-13-65
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ$5,516.91เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,516.91$5,516.91-ร้านหนองคายการป้าย6511752689312-09-6512-13-65
  $18,260.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$18,260.00$18,260.00-นายกฤษณะพงษ์ บุตรสีทัด6511757203012-13-6512-20-65
  วัสดุก่อสร้าง บำรุง ซ่อมแซม$172,382.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$172,382.00$172,382.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6512724348512-22-6512-29-65
  ค่าวัสดุสำนักงาน$19,945.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$19,945.00$19,945.003430200098111ลี้คุงฮวด6512725617712-26-6501-03-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$5,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,000.00$5,000.003430100044345ไอคิวคิดส์6512728671801-04-6601-11-66
  $25,675.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$25,675.00$25,675.003430100047283นายนิคม ดีเสนอ6512734630601-04-6601-11-66
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีเก่า หมู่ที่ 3$46,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$46,500.00$46,500.001430100057914นายบุญมี ทิวาพัฒน์6512737590201-10-6601-17-66
  ค่าวัสดุอะไหล่ยนต์$199,719.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$199,719.00$199,719.00433521000041ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งง่วนหมง6601707433001-11-6601-18-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$44,800.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$44,800.00$44,800.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6601713362001-16-6601-23-66
  $44,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$44,000.00$44,000.00-ซิสเต็ม อัพ6601716933001-19-6601-27-66
  วัสดุสำนักงาน$13,030.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,030.00$13,030.003100600682084ร้าน เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย6601719697801-19-6601-27-66
  โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเทศบาลตำบลเวียงคุก$8,400.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$8,400.00$8,400.00-ร้านหนองคายการป้าย6601718049401-20-6601-27-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$11,385.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$11,385.00$11,385.003430200098111ลี้คุงฮวด6601720145801-20-6601-27-66
  วัสดุสำนักงาน$19,386.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$19,386.00$19,386.00-ร้าน บี.บี.เอส6601723060201-20-6601-27-66
  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง$7,170.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,170.00$7,170.00125550022747บริษัท ยูนิต้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด (สาขา00068)6601718655201-23-6601-30-66
  วัสดุซ่อมบำรุง$12,818.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$12,818.00$12,818.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6601732914801-23-6601-31-66
  สารส้ม คอลลีน$298,150.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$298,150.00$298,150.00-เอส ซี เคมีภัณประปา6601741247301-24-6602-01-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$5,760.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,760.00$5,760.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6601735093701-26-6602-01-66
  วัสดุสำนักงาน$22,370.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$22,370.00$22,370.00433562000398ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิศา 20196601744550201-26-6602-01-66
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ$5,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,500.00$5,500.003430100082544นายแก้วบุญโขง โคติเวทย์6601729461401-27-6602-03-66
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ$19,166.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$19,166.00$19,166.00-ร้านพูนผล6601732419401-27-6602-03-66
  ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลตำบลเวียงคุก$9,710,000.00เงินกู้อยู่ระหว่างดำเนินการวิธีประกวดแบบ$9,710,000.00$9,710,000.00-หจก.ศรีธรรมทอง6509715440201-31-66-
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$11,250.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$11,250.00$11,250.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6601732943901-31-6602-07-66
  วัสดุสำนักงาน$6,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,000.00$6,000.003100600682084ร้าน เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย6601738288201-31-6602-07-66
  ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ$62,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$62,000.00$62,000.00-นายสุพิสิทธิ์ โพธิเสน6601738773801-31-6602-07-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$5,010.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,010.00$5,010.003430200098111ร้านลี้คุงฮวด6601757466802-09-6602-16-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$7,970.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,970.00$7,970.003430200098111ร้านลี้คุงฮวด6602702008602-14-6602-21-66
  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จบลูทูธ / เครื่องปริ้นสลิบไร้สาย$18,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$18,000.00$18,000.00-ซิสเต็ม อัพ6602710238302-17-6602-24-66
  $5,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$5,000.00$5,000.00-นายอนันลักษณ์ วารีย์6602735591302-23-6603-01-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$18,072.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$18,072.00$18,072.00433562000398ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญนิศา 20196602733618602-27-6603-06-66
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย IMF ถึงพนักชลประทาน หมู่ที่ 5$1,008,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นวิธีประกวดแบบ$1,008,000.00$1,008,000.00413550001076ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป.ก่อสร้าง6601719003702-28-6604-28-66
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล สายถนนเวียงคุก-บ้านถ่อน หมู่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว$2,258,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นวิธีประกวดแบบ$2,258,000.00$2,258,000.00413550001076ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร ป.ก่อสร้าง6601719119002-28-6604-28-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$6,200.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,200.00$6,200.006430200010447ร้าน ถ.บริการ6602735688503-02-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$12,250.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$12,250.00$12,250.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6603700671103-08-6603-09-66
  โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ภายในเขตตำบลเวียงคุก$3,870,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอยู่ระหว่างดำเนินการวิธีประกวดแบบ$3,870,000.00$3,870,000.00422519000110หจก.ปุริวัฒน์6601758559303-09-6603-09-67
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก สายวัดป่าดอนช้างเผือก หมุ่ที่ 8 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเวียงคุก$1,440,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นวิธีประกวดแบบ$1,440,000.00$1,440,000.00-หจก.คลังไม้อมรเดชก่อสร้าง6601719097603-16-6605-16-66
  วัสดุสำนักงาน (สาธาฯ)$9,970.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$9,970.00$9,970.00-ร้าน บี.บี.เอส6603730105203-28-6603-04-66
  วัสดุสำนักงาน$9,996.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$9,996.00$9,996.00-ร้าน บี.บี.เอส6603732035703-28-6603-04-66
  โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน)$361,150.66เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$361,150.66$361,150.66-องค์การส่งเสิมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)6511724526903-29-6604-05-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$28,107.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$28,107.00$28,107.003430200098111ร้านลี้คุงฮวด6603736309303-31-6604-07-66
  $7,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,000.00$7,000.00-นายไชยา วิชัยวงค์6603743499004-04-6604-11-66
  ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์$298,700.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$298,700.00$298,700.00-หจก.มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย6603723129304-10-6604-18-66
  เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว, โต๊ะสำนักงาน จำนวน 2 ตัว$21,600.00เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$21,600.00$21,600.00435556000103บริษัทชัยศิริลิฟวิ่งมอลล์จำกัด6604913854704-19-6604-26-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$11,450.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$11,450.00$11,450.003430200098111ร้านลี้คุงฮวด6604914228804-19-6604-26-66
  $11,900.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$11,900.00$11,900.00-ร้านช่างไชยา6603746194904-24-6605-01-66
  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็ก/เยาวชน/พนักงานหรือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงคุก$7,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,000.00$7,000.00-ร้านพูนผล6604908319204-24-6605-01-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$15,550.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$15,550.00$15,550.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6604911913705-01-6605-08-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$28,850.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$28,850.00$28,850.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6604914003505-01-6605-08-66
  $63,503.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$63,503.00$63,503.00433521000041ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งง่วนหมง6604922988205-01-6605-08-66
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า$30,440.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$30,440.00$30,440.00-ร้านไดโนเสาร์แพ็ทแคร์6604925665105-01-6605-08-66
  $16,220.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$16,220.00$16,220.00-นายนิคม ดีเสนอ6604929984405-01-6605-08-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$6,472.75เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,472.75$6,472.75-บริษัท โตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด6604914159405-15-6605-22-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$199,619.20เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$199,619.20$199,619.20105555120531บริษัท มรรคทรอนิคส์ ดีไซน์ จำกัด6605903803205-16-6605-23-66
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์$10,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$10,000.00$10,000.00-นายชุมพล ตาลจินดา6605905024304-09-6604-20-66
  โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน$36,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$36,000.00$36,000.00-ร้าน เค.พี.เจริญพาณิชย์6605929059905-26-6606-03-66
  เก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม$29,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$29,500.00$29,500.00'0435556000103บริษัทชัยศิริลิฟวิ่งมอลล์จำกัด6605944494005-31-6606-07-66
  ซ่อมบำรุง(ศพด.)$6,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,000.00$6,000.003430100047283นายนิคม ดีเสนอ6605939585206-01-6606-07-66
  เก้าอี้พลาสติก$60,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$60,000.00$60,000.00-บริษัท ลักขณาพลาสติก จำกัด6605944212406-01-6606-07-66
  โต๊ะพับหน้าขาว$49,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$49,500.00$49,500.00-บริษัท ลักขณาพลาสติก จำกัด6605953348306-02-6606-08-66
  เต็นท์$70,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$70,000.00$70,000.00-ร้านโนนศิลาผ้าใบ6606906060606-09-6606-16-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$67,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$67,000.00$67,000.003430100082544นายแก้วบุญโขง โคติเวทย์6606916127206-16-6606-24-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$30,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$30,000.00$30,000.003430100053212นายชัยวัฒน์ สุดไชยา6606923637306-16-6606-24-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$61,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$61,000.00$61,000.001430100078621นายศรชัย เดิมมา6605943115506-20-6606-27-66
  $38,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$38,000.00$38,000.00-ซิสเต็ม อัพ6606906574106-20-6606-27-66
  เครื่องปรับอากาศ$41,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$41,500.00$41,500.00นายไชยา วิชัยวงค์6606914250106-20-6606-27-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$6,550.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,550.00$6,550.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6606924779906-20-6606-27-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$19,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$19,500.00$19,500.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรณ์เซอร์วิสเจริญทรัพย์6606914673606-21-6606-28-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$30,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$30,000.00$30,000.00-นายสรรวัส ปัญสวัสดิ์6606929609006-21-6606-28-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$13,630.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,630.00$13,630.00-นายไชยเชษฐ์ สุใจยา6606929794606-21-6606-28-66
  $6,300.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,300.00$6,300.00433521000041ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งง่วนหมง6606933061406-26-6607-03-66
  โครงการปรับปรุงลานเมรุเผาศพดอนช้างเผือก หมู่ที่ 7$359,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$359,000.00$359,000.00435564000401บริษัท หนองคายรุ่งนิรันดร์ จำกัด6606907841707-03-6607-10-66
  $56,900.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$56,900.00$56,900.00-นายสุนันท์ โม้สีเอี่ยม6606915796707-03-6607-10-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$13,850.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,850.00$13,850.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ นวภัณฑ์660951913907-03-6607-10-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$7,500.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$7,500.00$7,500.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ๒๐๑๙66069422917707-04-6611/7/0566
  ค่าวัสดุสำนักงาน$14,980.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$14,980.00$14,980.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ๒๐๑๙6606942840607-06-6607-13-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน$13,920.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,920.00$13,920.003100600682084ร้าน เจ.เอส.เอ็น.หนองคาย6606948216207-06-6607-13-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ$63,660.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$63,660.00$63,660.00-ร้านพูนผล6606952010207-06-6607-13-66
  ค่าวัสดุก่อสร้าง บำรุงซ่อมแซม$39,670.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$39,670.00$39,670.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6606958055607-06-6607-13-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์$6,300.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$6,300.00$6,300.006430200010447ร้าน ถ บริการ6606958556807-06-6607-13-66
  $13,520.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$13,520.00$13,520.00-นายกฤษณะพงษ์ บุตรสีทัด6606959486907-06-6607-13-66
  $372,028.80เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง$372,028.80$372,028.80-บริษัท เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น6606918491107-10-6606-17-66
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 65,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 65,000.00 65,000.003430100082544นายแก้วบุญโขง โคติเวทย์6607905169407-10-6606-17-66
  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 5,800.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 5,800.00 5,800.00-3430100047283นายนิคม ดีเสนอ6606959206507-12-6606-19-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน 7,291.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 7,291.00 7,291.003430200098111ลี้คุงฮวด6607904717807-13-6607-21-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน (สป.) 14,700.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 14,700.00 14,700.00-ร้าน บี.บี.เอส6607924923607-17-6607-24-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 39,060.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 39,060.00 39,060.003430200098111ลี้คุงฮวด6607921250607-19-6607-26-66
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 12,984.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 12,984.00 12,984.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6607911611607-20-6606-27-66
  ค่าวัสดุสำนักงาน (สป.) 5,300.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 5,300.00 5,300.00-ร้าน บี.บี.เอส6607942910507-25-6608-02-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 6,850.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 6,850.00 6,850.006430200010447ร้าน ถ.บริการ6607934637908-03-6608-10-66
  ค่าวัสดุก่อสร้าง 16,510.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 16,510.00 16,510.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6607951622808-03-6608-10-66
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง 11,800.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 11,800.00 11,800.00435556000103บริษัทชัยศิริลิฟวิ่งมอลล์จำกัด6607944664308-04-6608-11-66
  68,604.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 68,604.00 68,604.00433521000041ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งง่วนหมง6607954588508-04-6608-11-66
  86,750.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 86,750.00 86,750.00'0433521000041ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งง่วนหมง6607959355208-04-6608-11-66
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิคในตำบลฯ 12,600.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 12,600.00 12,600.00-นายกฤษณะพงษ์ บุตรสีทัด6608901239808-09-6610-09-66
  ค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ 5,520.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 5,520.00 5,520.00-ร้านชนิกา ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส6607957899208-15-6608-22-66
  ท่อตัวหนอนส่งน้ำ 49,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 49,000.00 49,000.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6608905293108-15-6608-22-66
  ค่าจ้างเหมาไถกลบขยะมูลฝอยและปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะ 44,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 44,000.00 44,000.00-นายสุพิสิทธิ์ โพธิเสน6608903178308-17-6608-24-66
  เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 40,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 40,000.00 40,000.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6608917067508-17-6608-24-66
  อบรมสุขาภิบาลและตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตฯ 6,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00-นายกฤษณะพงษ์ บุตรสีทัด6608916208808-21-6608-28-66
  โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 24,475.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 24,475.00 24,475.00-ร้านพูนผล6608918025308-22-6608-29-66
  อบรมสุขาภิบาลและตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตฯ 12,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00-ร้านโนนศิลาผ้าใบ6608920912408-28-6609-04-66
  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 11,300.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 11,300.00 11,300.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6608928738008-28-6609-04-66
  อบรมสุขาภิบาลและตรวจสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตฯ 17,510.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 17,510.00 17,510.00-ร้าน ป้าเต่าบริการ6608921316808-30-6609-07-66
  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงภายในตำบล 200,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 200,000.00 200,000.00-ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรณ์เซอร์วิสเจริญทรัพย์6608969126309-01-6609-07-66
  203,891.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 203,891.00 203,891.003430100044345ไอคิวคิดส์6608970999509-01-6609-07-66
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สธ) 34,950.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 34,950.00 34,950.008439988005298ร้านเปี๊ยกเจริญยนต์ ๒๐๐๙6608954552709-06-6609-13-66
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00-มหาวิทยาลัยขอนแก่น6609926134009-20-6610-27-66
  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 19,878.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 19,878.00 19,878.00-หจก. เค.อี.เอส.อิเล็กชั่น6609932779109-20-6609-27-66
  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 25,000.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.003430100047283นายนิคม ดีเสมอ6609942069209-26-6610-02-66
  ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 11,666.00เงินงบประมาณเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 11,666.00 11,666.00433549000584ห้างหุ่นส่วนจำกัดทิพวรรณวัสดุก่อสร้าง6609952212609-26-6610-02-66
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๒๓-๐๒๔ 371,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 371,000.00 371,000.00'0435564000401บริษัท หนองคายรุ่งนิรันดร์ จำกัด6606918063409-27-6610-27-66
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในเขตเทศบาล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๒๓-๐๘๐ 220,000.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 220,000.00 220,000.00'0435564000401บริษัท หนองคายรุ่งนิรันดร์ จำกัด6606928931209-27-6610-27-66
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บ้านไผ่สีทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.๒๓-๐๔๕ 414,405.00เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจเสร็จสิ้นเฉพาะเจาะจง 414,405.00 414,405.00-หจก. พี.เอ.เอ็น6606961500809-27-6610-27-66
  #VALUE!
  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕  ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕)
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน