ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 3 หลักสูตร ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดังนี้
 
1. หลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและการใช้จักรอุตสาหกรรม (1,200 ชม.)
2. หลักสูตรช่างเสริมสวยและตัดผมชาย(1,200 ชม.)
3. หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ขนาดเล็ก (1,200 ชม.)
 
หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวคนพิการ
4. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลรัฐ
5. ใบแสดงผลการเรียน (ถ้ามี)
6. รูปถ่าย 2 นิ้ว
7. รูปถ่ายเต็มตัวเห็นสภาพความพิการ
 
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย (042-495022) หรือแสกน QR Code สมัครออนไลน์
 
 
 

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลเวียงคุก ร่วมกับ วัดเทพพลประดิษฐาราม วัดยอดแก้ว และภาคีเครือข่ายได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงคุก โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงคุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงคุก สถานีตำรวจภูธรเวียงคุก กำนันตำบลเวียงคุก และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงคุก

 

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, วัด, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

สามารถยื่นหนังสือได้ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ( 17 - 23 กันยายน 2566)
หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง (24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566)

ตามแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)

ประชาสัมพันธ์จากกองสวัสดิการสังคม
 
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาในเขตตำบลเวียงคุก ให้ทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจได้ ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเวียงคุก ในวันและเวลาราชการ โดยมีเอกสารดังนี้
 
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-4243-8145
 
อาจเป็นลายเส้น

 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเวียงคุก จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 กับ 21 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 4 กับ 11 สิงหาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ เสริมทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ 

 

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการละเล่นเสริมทักษะและการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

ข้อมูลหน่วยงาน