เทศบาลตำบลเวียงคุก

เลขที่ ๓๓๓  หมู่ ๕ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐  
โทรศัพท์ : ๐๔๒-๔๓๘-๑๔๕  โทรสาร : ๐๔๒-๔๓๘-๑๔๖  

https://www.facebook.com/citywiengkuk 

อีเมล์ : Saraban_๐๕๔๓๐๑๐๓@dle.go.th  

ข้อมูลหน่วยงาน